کتاب "آزادی" آفاق مسعود در ترکیه منتشر یافته است

 

در روز های اخیر رمان "آزادی" آفاق مسعود - نویسنده معروف آذربایجانی در ترکیه منتشر یافته است. کتابی را که در انتشارات " پخش غنی" به طبع رسیده است از طرف مترجم مشهور یورتسون شن ترجمه شده است.

کتاب در چارچوب پروژه ی " تبلیغ و شناساندن کتب آذربایجانی" وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان به عرصه تحریر در آمده است.