اهداء جایزۀ «ترک سوی» (TÜRKSOY) به خانم آفاق مسعود

 

امروز 23 آوریل در هتل «ژی وی ماریوت آبشرون» به مناسبت «روز جهانی حقوق کتاب و نویسنده» کنفرانسی به نام «نویسنده و دورویی، کتاب و دروغ» در موضوع سلسله های تقلب و تحریف تاریخی ارامنه برگزار شد.

کنفرانس را رئیس آژانس حقوق معنوی مؤلفان جمهوری آذربایجان آقای کامران ایمان اف افتتاح نمودند:

او در سخنرانی خود بر اسطورۀ ارامنه دربارۀ قره باغ اشاره کرده و بیان داشتند همسایه های بدنام ما دنبال گمراه کردن جامعۀ بین المللی هستند.

«امروزه سیاست ارامنه سعی بر این دارد که تاریخ را تحریف نماید و همۀ دیاسپورای آنان نیز در این راستا فعالیت می کنند. تلاش برای جلوگیری از تحریف تاریخ و ادعای به اصطلاح «نسل کشی ارامنه» امروزه برای هر فرد فرد ما یک مأموریت استراتژیک باید قلمداد شود».

سپس دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در جمهوری آذربایجان خانم گونای افندییوا از کارهای انجام شدۀ توسط یونسکو در زمینه کپی رایت و در مورد چیزهای مهم دیگری سخنرانی کردند.

معاون اول وزیر فرهنگ و گردشگری آقای واقف علی اف بیان داشتند: تعدادی از کشورها در جهان امروز بدون هیچ گونه تحقیقات تاریخی، بدون تکیه بر منابع تاریخ نگاری، به اصطلاح از «نسل کشی ارامنه» صحبت و پشتیبانی می کنند. ایشان بر اهمیت مبارزه با این سیاست بدنام تأکید کردند.

در این مراسم فیرودین قربان اف معاون وزیر علوم و تحقیقات و رئیس ستاد وزارت امنیت ملی سرلشکر فرهاد واهاب اف سخنرانی نمودند. آنان همه را به اتحاد برای ترویج واقعیات قره باغ کوهستانی و انجام کارهای بنیادین دعوت کردند.

دبیر جایزۀ «ترک سوی» آقای دوسن کاسین اف دربارۀ روابط کشورهای ترک زبان و جمهوری آذربایجان و به ویژه در زمینۀ حقایق قره باغ سخنرانی مفصلی داشتند. ایشان در مورد اقدامات انجام شده برای تقویت روابط بین کشورهای ترک زبان سخن گفتند.

در پایان مراسم به سبب خدمات وافر در راستای ایجاد روابط فرهنگی و ادبی بین کشورها، به رئیس بنیاد ترجمه وابسته به کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان نویسنده آفاق مسعود، به رئیس آژانس حقوق مالکیت معنوی جمهوری آذربایجان آقای کامران ایمان اف و به دبیر اتحادیۀ نویسندگان آذربایجان شاعر فکرت قوجا مدال «ترک سوی» اهداء شد.

به شرکت کنندگان از سری کتابهای منتشر شدۀ بنیاد ترجمه، کتاب «آز-یا» اثر اُلژاس سلیمان اف اهداء شد.

در ضمن در کشور آذربایجان از تاریخ 23 آوریل 1995 میلادی «روز جهانی کتاب و کپی رایت»، و از تاریخ 26 آوریل 2001  میلادی «روز جهانی مالکیت معنوی» هر ساله برگزار می گردد.